Chất chống đông và làm mát Câu Hỏi Thường Gặp

Chất chống đông và làm mát Câu Hỏi Thường Gặp

06/10/2016 1:55:42 CH

Trái ngược với niềm tin phổ biến, nước làm mát và chất chống đông thực sự là những sản phẩm tương tự. Tên sản phẩm khác nhau được sử dụng để tiếp thị nước làm mát / chất chống đông ở các vùng khác nhau.